Severočeská energetika

Severočeská energetika, a. s. je obchodní společnost působící na území Ústeckého a částečně Libereckého kraje o rozloze 7 902 km2 s 1 181 tisíci obyvateli. Sídlo společnosti je v Děčíně.

Severočeská energetika, a. s., se stala od 1. dubna 2003 členem Skupiny ČEZ. Majetkovým vstupem ČEZ do regionálních energetických společností vzniklo nejvýznamnější ekonomické uskupení v ČR. Nově vzniklé uskupení se zařadilo mezi desítku nejvýznamnějších energetických firem v Evropě z hlediska výnosů nebo počtu zákazníků.

Pražská energetika

Pražská energetika, a. s., je regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztok a významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. S postupným otevíráním trhu s elektřinou pro konečné zákazníky je Pražská energetika, a. s., jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky.

Jihomoravská energetika

Od roku 1994 se začíná psát novodobá historie samostatné akciové společnosti Jihomoravská energetika. Hlavním akcionářem se stal stát, třetinový podíl akcií byl bezplatně převeden na města a obce a zbytek akcií se stal volně obchodovatelným. Díky možnosti nákupu obchodovatelných akcií se akcionáři společnosti stávají banky a finanční instituce. V říjnu roku 1999 zakoupila významný, téměř 19% podíl akcií německá energetická společnost Isar Amperwerke AG. Díky fúzím na německém elektroenergetickém trhu se majitelem těchto akcií stává energetický koncern E.ON Energie AG. Po uzavření smluv s majiteli akcií na jméno o výkonu hlasovacích práv se v roce 2001 majoritním vlastníkem společnosti stává společnost E.ON Energie AG jednající ve shodě s rakouskou energetickou společností Energie AG Oberösterreich. Na počátku roku 2002 převedl akcionář E.ON Energie AG akcie na společnost E.ON Czech Holding AG, která oznámila naší společnosti ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, že jedná ve shodě se společností Energie AG Oberösterreich a Živnostenskou bankou, a. s. Tyto společnosti jednající ve shodě tak překročily 50% hranici podílu na hlasovacích právech společnosti Jihomoravská energetika, a. s. Nezávisle na snaze vlády „doprivatizovat“ státní podíl v elektroenergetice se Jihomoravská energetika, a. s., připravuje na otevírání trhu s elektřinou, jehož fáze definoval nový energetický zákon platný od roku 2001. Zásadní projekt restrukturalizace společnosti probíhá ve spolupráci se silným mezinárodním strategickým partnerem.

Jihočeská energetika

Existence společnosti Jihočeská energetika, a. s., je až do současnosti provázena probíhající privatizací a postupnou změnou vlastnických poměrů. Při založení společnosti bylo podle rozhodnutí ministerstva pro správu národního majetku a privatizaci 34 % akcií bezúplatně převedeno městům a obcím regionu, 48 % FNM, 3 % RIF a zbytek do kupónové privatizace.

Vídeňská Univerzita

Vídeňská Univerzita (The University of Vienna[1], Universitat Wien[2]) byla založena vévodou Rudolfem IV roku 1365, po vzoru Boloňské a Pařížské Univerzity. Vídeňská Univerzita (dále jen UV) je nejstarší univerzitou v německy mluvících zemích a jedna z nejstarších univerzit ve střední Evropě. Pyšnit se může několika laureáty Nobelovy ceny, kteří na půdě univerzity působili. V současné době univerzitu navštěvuje 63 000 studentů ve 130 studijních oborech 22 bakalářských a 27 magisterských programů. VU zaměstnává 4 800 vědeckých pracovníků. Univerzita má 15 fakult a dvě další akreditovaná centra – centrum pro translatologii (překladatelství) a centrum sportu. Kromě toho má i zastoupení odborů, odborů pro akademické pracovníky, institut gender studií a smírčí komisi. Kromě toho nabízí univerzita i denní hlídání dětí studentek a studentů od 8 do 18 hodin.

VU má tradičně silné mezinárodní vztahy v oblasti výzkumu a pedagogické činnosti, které nadále posilují. Celkem má univerzita 331 zahraničních partnerů z 311 univerzit.

Publikační činnost

Univerzita vydává tištěný bulletin, který shromažďuje informace – co je nového, jaké budou nové akce, přednášky, koncerty, setkání, co nově funguje atd. Tento bulletin je možné objednat zdarma na email v elektronické podobě.

Co se týče publikační činnosti, neexistuje žádné centrální ediční středisko, o všem si rozhodují jednotlivé fakulty samy. Co se týče vydávání publikací v rámci jednotlivých fakult, ani zde není jednotná varianta vizuálního stylu. Skripta jsou označena znakem fakulty a univerzity. Existují však dvě doporučené ediční varianty předepsané všemi fakultami a to „kurzgefasst“,což znamená krátce shrnuté body některého předmětu, dále „Schwerpunkte“ což znamená základní body rozvinutým způsobem upravené v určité práci.

[1] anglicky

[2] německy

Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Vysoké učení technické v Brně (dále jen VUT) je nejstarší brněnská vysoká škola. Její počátky sahají až do poloviny 19. století, do roku 1849, kdy v Brně vzniklo německo-české technické učiliště. V současné době jako jediná technická univerzita pokrývá VUT v Brně celé spektrum technických věd a řady uměleckých disciplín.

VUT v Brně je tvořeno 8 fakultami. Studium je nabízeno formou řádného, distančního nebo kombinovaného studia (prezenční forma studia a samostudium). Fakulta podnikatelská nabízí mezinárodně uznávané MBA studium (Master of Business Administration), některé fakulty získaly mezinárodní akreditaci FEANI (Evropská federace národních inženýrských asociací ). Součástí VUT v Brně jsou Centrum výpočetních a informačních služeb, Ústřední knihovna, Centrum vzdělávání a poradenství, Centrum sportovních aktivit, Ústav soudíního inženýrství, Nakladatelství VUTIUM a Koleje a menzy.

Nakladatelská a ediční činnost

Svou produkcí v oblasti nadační a vydavatelské činnosti zaujímá VUT přední místo mezi vydavateli odborné literatury v České republice. Ročně vydává téměř 290 titulů nejen zásluhou největších fakult – Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulty informačních technologií, Fakulty strojního inženýrství, Fakulty stavební, ale i Fakulty podnikatelské a Nakladatelství VUTIUM, které vzniklo v roce 1996 a které ladí nakladatelskou a vydavatelskou činnost školy. Jednotlivé fakulty publikují především sborníky z konferencí a učební texty pro své studenty.[1]

Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně – VUTIUM

Nakladatelství vydává studijní, vzdělávací a odbornou literaturu celoškolského charakteru s širokou působností, především původních a překladových učebnic, vědeckých prací, monografií, učebních textů, periodik a to v klasické i v elektronické verzi s využíváním dostupných informačních technologií. Dále má na starosti správu edičního fondu rektora a realizaci ročního edičního plánu schváleného Radou edičního fondu rektora, správu fondu pro vydávání Vědeckých spisů, správu ISBN a ISSN, tvorbu doporučených prodejních cen pro český i zahraniční trh, uzavírání nakladatelských smluv, dohod s lektory a přípravu jejich vyúčtování.[2]

Nakladatelství se člení do 5 útvarů. Každý útvar má níže specifikované povinnosti.[3]

 1. Odpovědná redakce
 2. Koncepce a inovace ediční činnosti VUT v Brně
 3. Redakce a zajištění výroby řad edičního fondu rektora
 4. Výkon funkce tajemníka v Radě edičního fondu rektora
 5. Řešení autorsko-právních vztahů
 6. Uzavírání darovacích a sponzorských smluv
 7. Cenová tvorba
 8. Odborná redakce Vědeckých spisů
 9. Výkon funkce tajemníka Rady vědeckých spisů
 10. Jazyková a věcná správnost rukopisů
 11. Konečná editace a příprava tisku
 12. Zajištění výroby a distribuce
 13. Redakce elektronických publikací
 14. Editace fulltextových a hypertextových dokumentů
 15. Převod souborů do vhodného rofmátu pro užití v on-line či off-line přístupu
 16. Archivace a zálohování dat nakladatelství
 17. Ekonomika, marketing
 18. Ekonomická agenda nakladatelství
 19. Propagace, odbyt titulů
 20. Distribuce dle tiskového zákona
 21. Evidence ISBN a ISSN
 22. Archivace tiskové produkce VUT v Brně a údržba databáze
 23. Administrativní agenda nakladatelství
 24. Redakce celoškolského časopisu
 25. Redakční příprava dodaných textů
 26. Vlastní tvorba
 27. Příprava zlomu tiskových stran
 28. Jednání s autory, zástupci studentů atd.
 29. Distribuce dle zákona o periodické tisku

[1] Výroční zpráva VUT v Brně z roku 2001

[2] http://www.vutbr.cz/nakl/ – webová prezentace nakladatelství VUTIUM (30.3.2005)

[3] http://www.vutbr.cz/nakl/cleneni.htm – struknura Nakladatelství VUTIUM (30.3.2005)

Univerzita Karlova (UK)

Univerzita Karlova (dále jen UK) založená v roce 1348 patří mezi nejstarší světové univerzity a dnes je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice uznávanou v kontextu evropském i světovém. Její vědecký a pedagogický výkon i unikátní historická tradice z ní činí významnou kulturní instituci.

Univerzita má v současnosti 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes sedm tisíc zaměstnanců, z toho čtyři tisíce akademických a vědeckých pracovníků.

Na UK studuje přes 42 400 studentů (což je zhruba jedna pětina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 270 akreditovaných studijních programech s takřka 600 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje 7 200 studentů, v magisterských 29 000 studentů a v doktorských přes 6 200 studentů. Více než 4 300 studentů jsou cizinci, 750 z nich studuje v anglických studijních programech. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 5 000 účastníků.

Prioritou univerzity je vědecká a výzkumná činnost, o kterou se též musí opírat doktorské i magisterské studijní programy. Vědecký výkon pracovišť UK měřený objemem získaných finančních prostředků poskytovaných vysokým školám v České republice představuje zhruba třetinu těchto prostředků. Cílem UK je profilovat se jako research university, konkurenceschopná v rámci světového univerzitního a výzkumného prostoru.

Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 170 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Velikost univerzity lze charakterizovat i výší jejích příjmů, které činí cca 5 mld Kč ročně. Z této částky tvoří 41% dotace na vzdělávací činnost, 27% prostředky získané v grantových soutěžích a dalších oblastech vědy a výzkumu a 26% vlastní příjmy.

Univerzita Karlova je podle platné právní úpravy veřejnou vysokou školou, tj. autonomní vědeckou a vzdělávací institucí.

Nakladatelská a ediční činnost

V roce 2003 pokračovala modernizace jednotlivých provozů Nakladatelství Karolinum, a to zejména DTP a tiskárny, spolu s personální stabilizací pracovníků. V prodejně pokračoval růst nabízených titulů, především odborné literatury a publikací vydávaných nakladatelstvím.

Ukazuje se, že končí období extenzivního rozvoje nakladatelství. Zdá se, že požadavky fakult na učební texty jsou v podstatě pokryty a zatím se nepodařilo prosadit – s výjimkou medicíny, kde úspěšně pokračuje spolupráce s nakladatelstvím Galén – koncepčně pojaté vytváření kompendií pro akreditované obory na Univerzitě Karlově s pochopitelným přesahem možnosti jejich využití i na ostatních vysokých školách. Přitom nakladatelství bude po nákupu nového ofsetového stroje připraveno takové texty realizovat i polygraficky. Vhledem k nerovnoměrné redakční přípravě odborných textů v komerčních nakladatelstvích a klesající úrovni češtinářského vybavení autorů, musí Nakladatelství Karolinum věnovat redakční práci zvýšenou péči. To prodlužuje termíny vydání.[1]

Publikační činnost interních pracovníků UK

Podchycení publikační aktivity interních pracovníků UK je jednou ze základních priorit školy, dokumentující zabezpečení pedagogického procesu a reprezentující vědecký potenciál univerzity. K rozhodnutí sledovat publikační činnost svých pracovníků přistoupila UK v roce 1993, kdy probíhala bohatá diskuse o výběru vhodného softwaru, o jednotlivých typech evidovaných dokumentů, o způsobech sběru dat a vhodných termínech pro odevzdání fakultních dat do celouniverzitní databáze. Současná podoba bibliografie univerzitních pracovníků je výsledkem vzájemné dohody všech jejích fakult a součástí.

Celouniverzitní bibliografie je složena z dílčích databází publikační aktivity univerzitních subjektů, které ve velké většině vytvářejí pověření pracovníci knihoven a informačních pracovišť z podkladů, jež získávají od jednotlivých autorů. Zpracování podkladů od autorů dokumentů představuje velké množství kvalifikované i tzv. mravenčí práce, neboť není povinností autorů odevzdávat informačnímu pracovišti searáty či kompletní publikace, které v daném roce vydali. Tato situace se např. u monografií, slovníků, sborníků, učebnic a podobných typů dokumentů odvíjí od minimálního množství autorských výtisků, které autoři získávají od svých nakladatelů.

Součástí databáze publikační činnosti interních pracovníků UK nejsou všechny druhy dokumentů, neboť existují i dokumenty, které mají nezastupitelný význam pouze pro konkrétní fakulty a součásti. Tato data lze nalézt pouze v databázích těchto subjektů. V celouniverzitní databázi lze nalézt tyto typy dokumentů: původní vědecká publikace, přehledový článek ve vědeckém periodiku, popularizujcící článek, recenze, kazuistika, monografie, učetní texty, encyklopedie, slovník, sborník, překlad, film, videokazeta, audiokazeta, kompaktní disk, gramodeska, původní softwarový produkt a patent.

Pro zpracování publikační činnosti pracovníků UK za rok 1997 byla vytvořena ještě další kategorie, tzv. popularizující článek.

Součástí této databáze je i autorský rejstřík, kde uživatel získá základní přehled o příslušnosti autorů k jednotlivým fakultám a součástem UK. Databáze je zatím zpracována z důvodu jednoduché čitelnosti i pro zahraniční zájemce bez české diakritiky od roku 1995 a průběžně doplňována o aktuální ročníky. [2]

Nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze – Karolinum

Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze, vzniklo v roce 1990. Vydává především učební texty, vědecké monografie, odborné časopisy a vědecké sborníky ze všech oborů, jež se na univerzitě pěstují. Některé ediční projekty nakladatelství zajišťuje koediční spoluprací s jinými nakladateli. V samostatných edičních řadách vychází francouzská společenskovědní odborná literatura a původní česká beletrie (např. dílo Karla Šiktance a rozsáhlý soubor textů Jiřího Suchého).

Za čtrnáct let své existence Karolinum vydalo přes 3500 publikací. Jeho organizační struktura se mění tak, aby nakladatelská činnost byla v maximálním souladu s edukačními a vědeckými aktivitami univerzity. Postupně se zkvalitňuje obsahová a polygrafická úroveň publikací, učební texty jsou často vyhledávány studenty dalších českých i slovenských vysokých škol, vědecké publikace oslovují širší čtenářskou obec. Zejména rozsáhlé a odborně vysoce fundované monografie z lékařských oborů a dějin umění nalezly kladnou odezvu nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Nakladatelství Karolinum spolupracuje se soukromými odbornými knihkupci, archivy, knihovnami a dalšími kulturními pracovišti v České republice a v zahraničí. Veškerou knižní produkci Nakladatelství Karolinum lze získat v reprezentačním knihkupectví v Celetné ulici v Praze.

Své služby nabízí Karolinum i uživatelům internetu. Na internetových stránkách Nakladatelství Karolinum lze také nalézt úplný seznam aktuálně dostupných publikací se základními údaji o jednotlivých titulech a další informace o Nakladatelství Karolinum. Čtenář má prostřednictvím webových stránek možnost nákupu publikací až s 20% slevou.[1]

[1] http://cupress.cuni.cz – webová prezentace Nakladatelství Karolinum

[1] Převzato z výroční zprávy Univerzity Karlovy za rok 2003

[2] http://tarantula.ruk.cuni.cz/UK-209.html

Masarykova Univerzita v Brně

Masarykova univerzita byla založena v roce 1919 jako druhá česká univerzita a zakládajícími fakultami byly fakulty lékařská, právnická, přírodovědecká a filozofická. K nim přibyla v roce 1946 fakulta pedagogická, v roce 1991 fakulta ekonomicko-správní, v roce 1994 fakulta informatiky, v roce 1998 fakulta sociálních studií a v roce 2002 fakulta sportovních studií. V současné době studuje na devíti fakultách MU asi 30 000 studentů. Počtem studentů v akreditovaných studijních programech je Masarykova univerzita v Brně druhou největší vysokou školou v České republice.

Výuka probíhá většinou česky, každým rokem však přibývá programů, jež jsou dostupné i v angličtině, popřípadě dalších cizích jazycích.

Významnou roli v profilu Masarykovy univerzity hrají mezinárodní kontakty. Síť kontaktů se rozprostírá po všech pěti kontinentech. Univerzita je aktivně zapojena do programu SOCRATES/ERASMUS, v jehož rámci je v současné době uzavřeno přes 150 bilaterálních smluv s univerzitami a vyššími odbornými školami v zemích Evropské unie, a do programu CEEPUS, který podporuje kontakty mezi univerzitami střední a jihovýchodní Evropy. MU je členem dvou významných univerzitních sítí – Utrecht Network a Compostela Group of Universities.[1]

[1] http://www.muni.cz/study/exam.html – webová prezentace školy (8.3.2005)

Kdo je Philip Morris ČR?

PM nabízí svým zákazníkům renomované domácí i zahraniční značky cigaret, jako jsou Marlboro, L&M, Petra a Sparta, ve více než 30 variantách. Portfolio značek obsahuje široké spektrum výrobků, pokud jde o chuti, délku cigaret a cenovou úroveň. PM patří do skupiny Philip Morris International, která je jednou ze společností Altria Group, Inc. Skupina Altria Group, Inc. (dříve Philip Morris Companies Inc., přejmenovaná 27. ledna 2003), která v roce 2001 dosáhla provozních výnosů ve výši 89,9 miliardy dolarů, je největším světovým výrobcem spotřebního zboží. Skládá se z pěti hlavních společností: potravinářské Kraft Foods Inc., pivovarnické Miller Brewing Company, výrobců a distributorů cigaret Philip Morris International a Philip Morris Incorporated (PM USA) a finanční Philip Morris Capital Corporation.

Cílem společnosti je být nejúspěšnějším, respektovaným  a vůdčí společnosti vnímavým a odpovědným výrobcem spotřebního zboží v České Republice.