TASK MANAGER a TO-DO list KISSTASK pro správu úkolů ZDARMA

Task manager a TO-DO list KISSTASK je nejjednodušší a nejintuitivnější online cloudový nástroj pro správu úkolů. Aplikace funguje na principu KISS (Keep it simple and straightforward), který vychází z předpokladu, že většina systémů pracuje nejlépe, jsou-li řešeny jednoduše a přímočaře.

Task manager a TO-DO list je skvělým nástrojem pro správu úkolů, řízení priorit lidí v týmu s odhadem jejich vytíženost. Pozvěte člena týmu, nastavte mu jeho pracovní dobu, zadejte úkoly s odhadem času nutného pro jejich splnění, přesuňte úkoly na správnou prioritu mezi ostatními úkoly (pořadí plnění úkolů). Tým ví, na jakých úkolech a v jakém pořadí je mají vykonávat. Vy víte, kdy jaký úkol bude s odhadem na pracovní dobu odevzdán. KISSTASK zvyšuje efektivitu, zpřesňuje odhad odevzdání úkolu, týmu dává jasné instrukce, na jakých úkolech mají pracovat a v jakém pořadí.

TASK MANAGER a TO-DO list KISSTASK pro správu úkolů ZDARMA
TASK MANAGER a TO-DO list KISSTASK pro správu úkolů ZDARMA
Logo KISSTASK.cz
Logo KISSTASK.cz

Task Manager pro správu úkolů

Task Manager je software pro správu úkolů. Tento druh softwaru může být velmi jednoduchý, jako je tomu např. v případě správce úkolů kisstask.cz, nebo to může být silný robustní nástroj na správu úkolů, jako je třeba bitrix24.com. Na správu a evidenci úkolů také můžete použít Google Task nebo další alternativní softwary v cloudovém prostředí.

Mezi základní funkcionality patří:

 • evidence a správa úkolů
 • zadávání časového odhadu délky trvání úkolů
 • určování priorit úkolů (formou drag and drop)
 • možnost sdílení úkolů
taskmanager kisstask.cz
taskmanager kisstask.cz

Jak si zvolit obchodní název pro firmu nebo produkt?

Volba obchodního jména, pod kterým budete prodávat své výrobky, je velmi důležitá. Název vašeho obchodu by měl být srozumitelný, zapamatovatelný, rozpoznatelný mezi ostatními, bezpodmínečně unikátní (tzn. nezaměnitelný s názvem obchodu někoho jiného). Jako prodejce ručně vyráběných výrobků si můžete jako obchodní název zvolit vlastní jméno nebo vlastní označení (značku = brand). Nevýhoda vlastního jména je jednoduchá, prodejkyně Jana Nováková může mít 10 jmenovkyň také vyrábějících a prodávajících ručně tvořené výrobky. Pro potenciální kupující tak může být problém dohledat tu správnou, pakliže od své kamarádky dostane tip na krásné šperky, které vyrábí právě Jana Nováková.

Výběr obchodního jména, které je abstraktní nebo odlišné od vlastního jména, může mít naopak několik výhod. Můžete si zvolit kreativní, jedinečné, originální jméno, které navíc může naznačovat vaše zaměření a specializaci.

Obecné výhody značkových výrobků (výrobků vyráběných pod značkou)

  • značkové výrobky usnadňují identifikaci zboží zákazníky
  • značkové výrobky jsou identifikátorem určité kvality produktu (např. Ateliér d.art dělá krásné a vysoce kvalitní šperky)
  • pro značkové výrobky je jednodušší stanovit si vyšší cenu, neboť značka již dopředu může odrážet určitý předpoklad kvality
  • značkové výrobky jsou lehce dohledatelné

3 zásady volby značky nebo obchodního jména pro váš obchod

Držte se 3 jednoduchých pravidel při hledání toho správného názvu pro váš obchod, nešlápnete pak vedle.

   1. unikátní název
   2. zapamatovatelný název
   3. srozumitelný název

Na závěr nutno říci, že volba jména je jen začátkem. Kvalitní a žádanou značku vybudujete až za nějaký ten čas, kdy znovu a znovu budete přesvědčovat stávající i nové zákazníky o kvalitě vašich produktů. Při výběru vám držíme palce 😉

Jak má vypadat správná firemní vizitka?

Každý, kdo se ve světě obchodu pohybuje, musí (nebo by měl) mít vizitku. Bez této malé kartičky jste s velkou pravděpodobností odsouzeni k zapomnění, ztracení (ne zatracení), přehlédnutí, opomenutí… a upadnete lehce do propadliště dějin.

To, že vizitku máte samozřejmě samo o sobě nic neznamená. V každém vizitkáři vás může potkat stejný osud, jako v případě, že jste pan XY na obchodním jednání bez vizitky. Prostě se v té kupě malinkatých papírků ztratíte nebo zkrátka budete snadno přehlédnutelní. A to nikdno nechce. Vizitka zároveň ale slouží jako součást integrované marketingové komunikace a proto by firma při tvorbě vizitek měla myslet na několik věcí.

1. Dodržte Corporate Identity
2. Buďte originální a kreativní i na takto malém kousku papírku – ODLIŠTE SE!
3. Vejděte se rozměrově do standardního formátu, nebo si vás nikdo do vizitkáře nedá, protože se tam nevejdete
4. Nepište na vizitku nesmyslné údaje, které nikdo ke kontaktu nepotřebuje

Často se stává, že na obchodním jednání není o čem mluvit. Nabízené výrobky nebo služby jsou na první pohled nezajímavé, protější strana nemá o očividně zájem, všichni spěchají na oběd… Vizitka může prolimit led a vzbudit zájem. Tak se inspirujte!

Ukázka kreativní vizitky
Ukázka kreativní vizitky
Ukázka kreativní vizitky
Ukázka kreativní vizitky
Ukázka kreativní vizitky
Ukázka kreativní vizitky
Ukázka kreativní vizitky
Ukázka kreativní vizitky
Ukázka kreativní vizitky
Ukázka kreativní vizitky
Ukázka kreativní vizitky
Ukázka kreativní vizitky
Ukázka kreativní vizitky
Ukázka kreativní vizitky

Jak vypadá daňový systém v ČR z pohledu přímých a nepřímých daní?

Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům vyspělých a obzvláště evropských zemí. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z nepřímých a přímých daní.

Přímé daně

Daň z příjmu fyzických osob má progresivní sazby, které jsou stanoveny ve čtyřech daňových pásmech v rozsahu 12 – 32 %. Daní jsou zatíženy příjmy zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Daň zaměstnanců je strhávána zaměstnavatelem, osoby samostatně výdělečně činné platí zálohy a každoročně podávají daňové přiznání s  vyúčtováním daně z příjmu. Každý plátce daně si může od daně odečíst řadu slev na dani, jako například základní slevu či slevu na manželku. Dividendy a úrokové příjmy jsou zdaněny 15 % srážkovou daní.

Od roku 2005 bylo zavedeno společné zdanění manželů s dětmi a byly zavedeny slevy na dani podporující zejména nízko-příjmové domácnosti s dětmi.

Daň z příjmu právnických osob je stanovena ve výši 24 %. Od roku 2003 do roku 2006 došlo ke snížení daňové sazby o 7 procentních bodů. Investiční fondy a investiční společnosti podléhají nižší sazbě daně. Právnické osoby platí zálohy daně a následující rok podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně z příjmů. Každý plátce daně si může vybrat mezi rovnoměrným a zrychleným odpisováním, přičemž doba odpisování se pohybuje mezi třemi a padesáti lety v závislosti na typu majetku. V případě rozsáhlých nových investic lze získat až desetileté daňové prázdniny.

V roce 2005 došlo také ke zkrácení dob odpisování u movitého majetku. Byla zrušena zvláštní odečitatelná položka umožňující odečíst 10 % hodnoty investice a byla zavedena nová odečitatelná položka ve výši 100 % výdajů vynaložených na vědu a výzkum.

Daní z nemovitosti jsou zatíženy pozemky a budovy. V případě pozemků je základem daně buď výměra pozemku nebo cena pozemku. Sazba daně závisí na kvalitě pozemku, jeho umístění a na způsobu jeho využití. V případě staveb je základem daně zastavěná plocha, sazba závisí na užití stavby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Silniční daní jsou zatížena pouze vozidla, která jsou používána nebo určena k podnikání. Vozidla používaná výlučně pro osobní potřeby jsou od daně osvobozeny. Sazby daně jsou stanoveny jako pevně dané roční částky. V případě osobních vozidel závisí výše daně na zdvihovém objemu motoru vozidla, zatímco v případě nákladních vozidel na počtu náprav a celkové hmotnosti. Zákon stanoví také zvláštní poplatek za užívání dálnic, který jsou povinna platit všechna vozidla užívající dálnice bez ohledu na jejich účel (tj. jak vozidla užívaná jak pro účely podnikání, tak i vozidla užívaná pro osobní potřeby).

Sazby dědické a darovací daně se pohybují od 0,5 do 40 % a jejich výše je stanovena v závislosti na vztahu mezi zůstavitelem/dárcem a nabyvatelem (dědicem nebo obdarovaným). Dědictví mezi dětmi a rodiči dani nepodléhají.

Zákony stanoví také řadu správních a místních poplatků.

Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty je harmonizována s příslušnými předpisy Evropské unie. Podléhá jí naprostá většina zdanitelného plnění v České republice i zboží z dovozu. Základní sazba daně je stanovena ve výši 19 % a snížená sazba je stanovena ve výši 5 %. Většina zboží a služeb podléhá základní sazbě daně. Do snížené sazby jsou zařazeny např. potraviny, léky, tiskoviny, hromadná pravidelná osobní doprava, pohřební služby, vodné a stočné, kulturní činnosti, ubytovací služby, stavební práce pro účely bydlení a pro sociální výstavbu a dodávky tepla.

Povinnost registrace je stanovena osobám, jejich roční obrat přesáhl 1 miliony Kč. Daň je placena měsíčně nebo čtvrtletně v závislosti na výši obratu plátce daně.

Finanční služby jsou od daně osvobozeny. Vyvážené zboží je od daně z přidané hodnoty osvobozeno s tím, že vývozce má nárok na uplatnění daně na vstupu.

Od roku 2005 není daň z dováženého zboží vybírána prostřednictvím celní správy do 10 dní po dovozu, ale je až součástí daňových přiznání, která se podávají 25. den po skončení zdaňovacího období. Tím se pro podnikatele významně snížila finanční náročnost importu do ČR.

Rovněž spotřební daně jsou harmonizovány s příslušnými směrnicemi. Spotřebním daním podléhají minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky. Daně jsou stanoveny pevnými sazbami (s výjimkou cigaret, kde jsou tvořeny kombinací pevné sazby a procentuální částky z konečné maloobchodní ceny). Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Daň se stává splatnou, když je zboží uvedeno do volného daňového oběhu, tj. když opustí registrovaný daňový sklad. Daň je splatná do 40. dne po skončení příslušného zdaňovacího období, pokud není stanoveno jinak. Spotřební daň z tabákových výrobků je placena prostřednictvím tabákových nálepek. Daň je splatná do 60 dnů po nákupu tabákových nálepek.

Cla jsou regulována celním kodexem EU, sazby jsou stanoveny společným celním sazebníkem.

Sazba daně z převodu nemovitostí je stanovena ve výši 3 %. Daňovým základem je buď cena nemovitosti zjištěná na základě posudku nebo skutečná prodejní cena a to ta vyšší z těchto dvou cen. Daň platí převodce (prodávající).

Ostatní nepřímé daně zahrnují například poplatky za znečištění vzduchu či vody a poplatky za odpad.[1]

[1] Česká daňová správa: Daňový systém České republiky [online]. c2009 [citováno 25. 11. 2009]. Dostupný z WWW: <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-4C31F678/cds/xsl/284.html?year=0>

Co je generické strategie podle Portera?

 1. Cenové strategie (strategie vedoucího nákladů) – je jich dosaženo tehdy, když jsou kumulativní náklady podniku všech aktivit v rámci nákladového řetězce nižší, než kumulativní náklady konkurence. Dva způsoby: zlepšením kontroly nákladů nebo úplnou reorganizací aktivit nákladového řetězce
 2. Hybridní strategie – zachovávají vysoce diferencovaný produkt při relativně nízké cenové hladině vzhledem ke konkurenci
 3. Strategie diferenciace (odlišení) – znamená, že v této části trhu dominují vysoce hodnotné, velmi rozdílné výrobky nebo vytvářejí něco výjimečného z pohledu zákazníků v daném sektoru (vede k ní např. lepší služba, moderní technologie, nebo dobrá distribuční síť)
 4. Strategie cílené diferenciace (zaměření) – jako základ konkurence je vybrána spíše než celý sektor, určitá skupina zákazníků nebo segment trhu. Uvnitř zvoleného segmentu se může firma pokusit konkurovat na základě nízké ceny nebo diferenciace. Cílem je těžit ze zaměření na úzký segment trhu.
 5. Neúspěšné strategie – realizovatelné snad jen v monopolním prostředí
Generické strategie podle Portera
Generické strategie podle Portera

Co je porterův model pěti sil?

Porterův model slouží k analýze konkurenčního prostředí. Obsahuje rozbor zdrojů konkurence, její intenzity, akce a reakce rivalů, současnou i budoucí situaci.

Umožňuje popsat a pochopit podstatu konkurenčního prostředí a vytvořit tak informační základnu pro rozhodování o tvorbě konkurenční výhody podniku.

V Porterově modelu pěti sil existuje pět zdrojů konkurence:

 • Současní konkurenti
 • Potenciální noví konkurenti
 • Zákazníci
 • Dodavatelé
 • Substituční výrobky
Porterův model pěti sil
Porterův model pěti sil

Co je interní strategická analýza?

Interní strategická analýza se zabývá analýzou uspořádanosti vnitřního prostředí podniku. Odvíjí se od snahy identifikovat jeho konkurenční výhodu (vlastnictví unikátního zdroje, zvláštní dovednosti apod.)

Ve vnitřní struktuře se nachází jeho tři složky:

 • substance, ze které se podnik skládá
 • uspořádanost vnitřního prostředí
 • procesy, které v podniku probíhají

Podnik na splnění svého poslání používá zdroje v jejich naturální podobě i v hodnotovém vyjádření. Na analýzu vnitřního prostředí se používá řada metod, jejichž posláním je odhalit silné a slabé stránky podniku, možné příležitosti a hrozby: metoda SWOT, Porterova metoda hodnotového řetězce, finanční analýza a další.

Předpokladem úspěšného rozvoje podniku je identifikace a ocenění klíčových, kritických faktorů úspěchu v podobě silných a slabých stránek.

Po provedení interní (a externí) analýzy podniku je možné přistoupit k formulaci jeho rozvojových strategií.

Jaké mohou být zaměstnanecké výhody?

Většina společností poskytuje zaměstnancům celou řadu benefitů, které jsou reálným příspěvkem do mzdové složky, nebo pro relaxaci, rehabilitaci a odpočinek zaměstnanců či jejich blízkých příbuzných pro obnovu pracovních sil v rámci volného času zaměstnanců. Zaměstnanecké benefity se ve společnosti dělí na dvě složky – peněžní a nepeněžní.

Peněžní benefity

Věrnostní příplatek

Je nenároková složka mzdy k ocenění dlouhodobé loajality a práce pro společnost v závislosti na odpracovaném čase zaměstnance pro zaměstnavatele. Kritériem je doba trvání pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele v letech.

Věrnostní příplatek má povahu odměny po dosažení pracovního výročí po jednotlivých dosažených letech v pracovním poměru bez přerušení a je vyplácen v příslušném kalendářním roce měsíčně. Výše věrnostního příplatku se určuje s ohledem na pracovní bezúhonnost zaměstnance a  na základě odpracovaných let ve společnosti  a je vyplacen každý měsíc, ve kterém vznikne zaměstnanci na vyplacení nárok počínaje měsícem následujícím po uplynutí prvního roku nepřerušeného pracovního poměru zaměstnance. Věrnostní příplatek může činí 300,- Kč/měsíčně a podle odpracovaných let u společnosti se vždy navyšuje opět například o 300,- Kč, za každý další následující odpracovaný rok tj.:

 1. a) za 1 leté pracovní výročí obdrží zaměstnanec 300 Kč/měsíčně
 2. b) za 2 leté pracovní výročí obdrží zaměstnanec 600 Kč/měsíčně
 3. c) za 3 leté pracovní výročí obdrží zaměstnanec 900 Kč/měsíčně
 4. d) za 4 leté pracovní výročí obdrží zaměstnanec         200 Kč/měsíčně
 5. e) za 5 leté pracovní výročí obdrží zaměstnanec         500 Kč/měsíčně
 6. f) za 6 leté pracovní výročí obdrží zaměstnanec         800 Kč/měsíčně
 7. g) za 7 leté pracovní výročí obdrží zaměstnanec         100 Kč/měsíčně atd.

Nárok na Věrnostní příplatek zaniká v případě, kdy zaměstnanec bez řádné a včasné omluvy nenastoupil do práce (tzv. neomluvená absence), v případě hrubého porušení pracovní kázně, kdy tato byla zaměstnanci zaměstnavatelem písemně vytknuta, v případě kdy byl zaměstnanec podmíněně, popř. nepodmíněně pravomocně odsouzen pro trestný čin, kterého se dopustil v souvislosti se svým pracovním poměrem.

Nastane li skutečnost pro kterou zaměstnanci zaniká nárok na Věrnostní příplatek, přestane být tento příplatek vyplácen počínaje měsícem následujícím po měsíci, kdy tato skutečnost nastala.

1.1.1.2     Odměna za každých odpracovaných 5 let

Udělení a velikost této odměny je věcí vlastníka společnosti. Ve společnosti je většinou odměnou poukaz na lázeňský pobyt či rekreaci. Přidělení této odměny koordinuje personální oddělení s výkonným ředitelem.

1.1.1.3     Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je formou důchodového spoření zaměstnance na stáří se státním příspěvkem. V rámci tohoto důchodového spoření zaměstnanců na stáří zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům dle níže uvedeného pravidelný měsíční příspěvek ve výši 200 Kč na toto pojištění, ne však více jak 3 % hrubé mzdy. Pokud doba nepřerušeného pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele dosáhne 5ti let, může zaměstnanec požádat zaměstnavatele o přiznání příspěvku ve výši 666 Kč měsíčně (tj.8.000 Kč za rok), ne však více jak 3 % z hrubé mzdy. Dosáhne-li doba trvání nepřerušeného pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele 5-ti let, může zaměstnanec na místo příspěvku na penzijní připojištění požádat zaměstnavatele o příspěvek na životní pojištění.

Právo využít možnosti příspěvku zaměstnavatele mají všichni zaměstnanci, kteří splňují následující podmínky:

 1. Zaměstnanci jsou v hlavním pracovním poměru na dobu neurčitou s celou týdenní pracovní dobou.
 2. Zaměstnanci jsou starší 18 let a jsou občany České republiky nebo mají trvalý pobyt na území České republiky.
 3. Délka nepřetržitého pracovního poměru u zaměstnavatele ke dni přiznání příspěvku činí minimálně 2 roky.

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci příspěvek k jeho žádosti po té, co s touto žádostí vyjádřil souhlas ředitel společnosti, a to vždy po předložení smlouvy o uzavření penzijního připojištění, kterou zaměstnanec s pojišťovnou prostřednictvím personalisty uzavřel. Zaměstnanec předkládá kopii smlouvy až po jejím uzavření. Příspěvek se poskytuje vždy k prvnímu dni následujícího měsíce po měsíci, kdy zaměstnavatel vyjádřil souhlas s poskytováním příspěvku.

Příspěvek se přestane poskytovat v těchto případech:

 1. Neomluvená absence zaměstnance – neposkytnutí příspěvku v následujícím měsíci.
 2. Dosažení věkové hranice odchodu do starobního důchodu – příspěvek se přestane poskytovat od následujícího měsíce.
 3. Podání výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele, uzavření dohody o ukončení pracovního poměru, a to ukončením pracovního poměru.
 4. Odstoupení zaměstnance od penzijního připojištění nebo snížení výše platební povinnosti zaměstnance pod limit 200 Kč měsíčně nebo neplacení vlastní platební povinnosti zaměstnance – příspěvek se přestane poskytovat od termínu odstoupení, snížení pod uvedenou hranici či neplacení vlastního příspěvku.
 5. Zkrácení úvazku pod hranici poloviny týdenní pracovní doby – příspěvek se přestane poskytovat od měsíce platnosti této změny.
 6. Po dobu, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou.

Zaměstnavatel platí příspěvek na penzijní nebo životní připojištění měsíčně přímo poskytovateli pojištění.

Příspěvek na stravenky (stravu)

Společnost vydává zaměstnancům ve výši 50,- Kč, zaměstnancům ve funkci ředitele, manažera a vedoucího v částce 80,- Kč za každý odpracovaný den.

Příspěvek zaměstnavatele na stravenky je 55 %, což je 27,50 nebo 44,- Kč.

Rozšíření týmu spolupracovníků

V případě, že zaměstnanec získá nového zaměstnance, který do společnosti nastoupí a jeho pracovní poměr trvá i po uplynutí zkušební doby může mu být vyplacena jednorázová odměna, jejíž výše závisí na tarifním stupni nového zaměstnance (2.000 -6.000,- Kč).

Narození dítěte, sňatek

Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnancům prémii k narození dítěte ve výši 2.000,- Kč a k uzavření sňatku ve výši 3.000,- Kč. Toto je nenároková složka mzdy.

Nepeněžní benefity

Používání automobilu pro osobní účely

Tento nepeněžní benefit je významnou částí pro rozpočet zaměstnance. Zejména je ze strany zaměstnavatele používán pro typové pozice (funkce) senior, manager, ředitel. V současné době tvoří vozový park společnosti vozy zn. Škoda Fabia, Škoda Octavia a Opel Combo.

Používání telefonu  pro osobní účely

Význam tohoto nepeněžního benefitu je v účtování soukromých hovorů v podstatně nižších sazbách za hovorné, než by mohl dosáhnout zaměstnanec. Každému zaměstnanci jsou vždy po skončení kalendářního měsíce předloženy výpisy za volání, ten je pak povinen označit soukromé hovory.

Předkupní právo na majetek

Možnost využití předkupního práva na majetek společnosti mohou využít zaměstnanci např. na vyřazovaný nábytek, židle, mobilní telefony, ale také osobní automobily.

Právní služby

Po konzultaci a schválení zaměstnavatelem jsou zdarma každému zaměstnanci poskytovány služby firemních právních zástupců dle individuálních potřeb zaměstnance, a to zejména při řešení obtížných životních situací.

Pitný režim

Zaměstnavatel umožňuje všem zaměstnancům společnosti využívat teplé i studené nápoje zdarma po celou pracovní dobu.

Sleva na nákup firemních výrobků

Zaměstnavatel svým zaměstnancům nabízí možnost zvýhodněných nákupů firemních produktů (zaměstnanecký ceník).

Kulturní akce pořádané zaměstnavatelem

Zaměstnavatel organizuje pro zaměstnance a jejich rodiny několik kulturních akcí ročně (např. Sportovní dny, Škola smyku, Vánoční večírek, návštěvy divadelních představení, apod.), kdy plně hradí veškeré náklady s spojené s účastí na této akci.

Rekreační pobyty

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout jako nepeněžitý „benefit“ rekreaci, a to jako úplnou, popř. jen její část využití rekreačních, rehabilitačních, zdravotních, sportovních, regeneračních a výukových a oddechových zařízení zaměstnancem s účelem aktivního využití volného času pro obnovu pracovních sil. Zaměstnanec čerpá tyto „benefity“ dle aktuální nabídky zaměstnavatele.

Nadstandardní pracovní prostředí

Zaměstnanci pracují ve skvěle vybavených klimatizovaných kancelářích. Zaměstnanci  se 40-ti hodinovou týdenní prac.dobou a nepracují na směny, mohou využít  možnosti přizpůsobení pracovní doby individuálním potřebám, popř.programu „home office“ (práce z domova), po dohodě se zaměstnavatelem.