FITBO.CZ | Originální dárek pro muže a ženu


Stock Plzeň

Společnost Stock Plzeň a. s. je součástí potravinářského koncernu ECKES AG. Největším akcionářem společnosti je společnost Eckes & Stock GmbH (dříve pod obchodním názvem Eckes Finanzanlagen GmbH), která vlastní 245 044 kusů akcií, což představuje 94,03% základního kapitálu společnosti.

Společnost Stock Plzeň a. s. je mateřskou společností Stock Export-Import, s. r. o., v níž má 100% obchodní podíl. Od roku 2002 je novou 100% vlastněnou dceřinou společností společnost Stock Slovakia, s. r. o.

V jiných společnostech nemá společnost přímý či nepřímý podíl přesahující 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv. Společnost nedrží přímo ani nepřímo vlastní účastnické cenné papíry.

V posledních třech letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je od roku 1993 ve výši 260 614 000 Kč. Základní kapitál je rozdělen na celkem 260 614 kusů akcií o jmenovité hodnotě  1000 Kč každé akcie. Jak jsem již uvedl výše, akci má listinnou podobu.

K 31.12.2002 byl základní kapitál rozdělen na 61 996 kusů akcií na majitele a na 198.618 kusů akcií na jméno. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.

94,03% hlasovacích práv vlastní Stock Plzeň, a. s., která je ovládaná již zmíněnou Eckes & Stock GmbH.

Základní informace

Název společnosti: STOCK Plzeň a.s.

Sídlo: Palírenská 2, 326 00 Plzeň – Božkov

Www: www.stock.cz

E-mail: info@stock.cz

Generální ředital a předseda představenstva a. s.: Petrášek Martin, Ing.

Předmět podnikání: výroba nápojů, pěstitelské pálení, velkoobchod, zprostředkování obchodu, zprostředkování služeb, výroba a úprava kvasného lihu, silniční a motorová doprava, hostinská činnost, marketingové služby

Trh: volný

Měna obchodování: CZK

Základní kapitál (CZK): 260 614 000,-

Vyplacená dividenda ze zisku běžného roku (v Kč/a): 200,-

Vyplacená dividenda z nerozděleného zisku minulých let (v Kč/a): 1150,-

Stálá aktiva (v tis. Kč): 689 944

Oběžná aktiva (v tis. Kč): 1 006 550

Vlastní kapitál (v tis. Kč): 826 841

Zákonný rezervní fond (v tis. Kč): 52 123

Nerozdělený zisk z minulých let (v tis. Kč): 2 211

Údaje o cenných papírech

Druh akcií: kmenové

Forma akcií: na majitele

Podoba akcií: listinná

Počet akcií: 61 996 kusů

Jmenovitá hodnota akcie: 1000,- Kč

Celkový objem emise: 61 996 000,- Kč

Akcie sou registrovány, jsou volně převoditelné, převádějí se předáním cenného papíru. Akcie najsou obchodovány na RM-Systému, jsou připuštěny k obchodování BCPP. V hospodářském období 2003 byly akcie obchodovány za maximální cenu 13 800,- Kč/1 akcii a za minimální cenu 9 870,- Kč/1 akcii.

Druhy akcií: kmenové

Forma akcií: na jméno

Podoba akcií: listinná

Počet akcií: 198 618 kusů

Jmenovitá hodnota akci: 1000 Kč

Celkový objem emise: 198 618 000 Kč

V důsledku vyřazení z obchodování na RM-Systému v roce 2001 není tato emise akcií registrovaná ve smyslu zákona o cenných papírech. V souladu se stanovami společnosti byly tyto akcie vydány ve formě hromadných listin nahrazujících jednotlivé akcie.

S akciemi na majitele i na jméno jsou spojena veškerá hlasovací práva, právo podílu na zisku a na likvidačním zůstatku.

Právo na dividendu vzniká rozhodnutím valné hromady, která určí též lhůtu a způsob jejího vyplacení. Do konce roku 2002 byly dividendy vyplaceny prostřednictvím České spořitelny a. s., která po ukončení výplatního období prováděla vyúčtování nevyplacených dividend. Po změně podoby vydaných akcií se dividendy vyplácí v sídle společnosti nebo se dividendy zasílají akcionářům bezhotovostně na určený bankovní účet. V případě neuplatnění práva akcionáře na dividendu se toto právo promlčuje ve lhůtě čtyř let ode dne splatnosti dividendy.

Mezi veřejností je umístěno 15 570 kusů akcií na majitele, což představuje 5,97% základního kapitálu.

Stock Plzeň
Stock Plzeň

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.