Jaký je rozdíl mezi charitou a sponzorstvím?

V obecné rovině je pojem charita chápán jako určitá forma dobrovolného příspěvku nebo pomoci potřebným. V literatuře[1] je tento pojem vysvětlován jako křesťanská láska k bližnímu, v druhém významu jako dobročinnost organizovaná a prokazovaná na podkladě křesťanské lásky. Sponzorství je vysvětlováno[2] jako činnost dobrovolné podpory, a to zejména finanční, poskytnutí podpory a záštity. Je patrné, že rozdíl mezi oběma slovy je tenký a mnohdy může být vzájemně zaměňován. Ve významu slova charita můžeme vidět větší snahu o nenávratnou investici pro potřebné (nemocní, staří, bezbranní, chudí atd.), ve sponzoringu spíše komerční investici za účelem podpory povědomí o značce, možnosti zviditelnění se (sport, kultura atd.). Při charitě často nehraje roli identifikace dárku, kdežto při sponzoringu je jeho publikování považováno za samozřejmé.

Stírání pojmů charita a sponzorství

V globální ekonomice, kde se rozdíly mezi konkurenčními výhodami rychle stírají a je třeba bojovat každou investovanou částkou, která nejde na rozdělení zisku korporací, neplatí ani výše uvedené, že charitu od sponzoringu často odděluje anonymita dárce. Příkladem může být žebříček největších charitativních dárců „TOP firemní filantrop“, který každoročně vyhlašuje nejvýznamnější přispěvatele na charitu.[3] Podle tohoto žebříčku jsou nejštědřejšími charitativními dárci v České republice společnosti ČEZ, Česká pojišťovna nebo Česká spořitelna. Navíc trend přispívání nadále dohání sponzoring. V roce 2005 věnovalo 10 největších dárců částku přesahující 665 miliónů korun.

[1] KOLEKTIV AUTORŮ A KONZULTANTŮ. Slovník cizích slov. 2. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 2005. 366 s. ISBN 80-7214-797-8, strana 142.

[2] KOHOUTE, R. ABZ.cz: slovník cizích slov [on-line] [2009-04-19]. Dostupné z: < http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=sponzor&typ_hledani=prefix >

[3] ČEPICKÝ, M. Společnosti jsou stále štědřejší. Marketing & Média [on-line] [2009-04-19]. Dostupné z: < http://mam.ihned.cz/109-17214380-on-charita-100000_d-ac >

Česká pojišťovna

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v životním i neživotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r. 1991 je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu.

Česká pojišťovna poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. Přibližně 6000 zaměstnanců a 6000 obchodních zástupců se na 80 agenturách a více než 700 obchodních místech stará o co největší spokojenost klientů.

V roce 2003 předepsala ČP pojistné v objemu 37,9 miliard korun, což je o 14 procent více než v roce předchozím. Tržní podíl přesáhl České pojišťovny z hlediska výše předepsaného pojistného přesáhl 36 %, v životním pojištění dosáhl 35 % a v neživotním pojištění 37 %.

Česká pojišťovna spravuje přes 14,5 milionů pojistných smluv, její bilanční suma k 30.9.2004 činila 122,3 miliardy korun.

Česká pojišťovna je zakládajícím a aktivním členem České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů.

Havarijní pojištění obecně

Havarijní pojištění slouží k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, krádeže či vandalismu. Ačkoliv nejde o povinné pojištění, je rozumné havarijní pojištění uzavřít. Opravy aut jsou drahé a i v případě nezaviněné škody mohou znamenat nepříjemný zásah do rodinného rozpočtu. Havarijní pojištění je určeno všem vozidlům s platným technickým průkazem a českou registrační značkou (dříve SPZ), s výjimkou historických vozidel.

Výhody pojištění

Pojištění asistenčních služeb

Při sjednání havarijního pojištění v jakékoli variantě získává zákazník automaticky zdarma asistenční služby POHODA Klasik pro případ havárie nebo živelní události.

Pokud v jedné smlouvě sjedná zákazník zároveň havarijní pojištění v jakékoli variantě a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (Sdružené pojištění vozidla POHODA), získává automaticky zdarma asistenční služby POHODA Special pro případ havárie, živelní události a poruchy.

Pojištění úrazu

Havarijní pojištění automaticky obsahuje pojištění trvalých následků úrazu nebo smrti úrazem dopravovaných osob.

Starší vůz levněji

Výše pojistného se odvíjí od obecné ceny vozidla k datu vstupu do pojištění. To znamená, že za starší vůz zaplatíte nižší pojistné.

Varianty pojištění

Havarijní pojištění se může uzavřít v jedné ze tří variant, které se liší rozsahem pojištěných rizik.

  Živelní událost1) Havárie2) Odcizení3) Vandalismus4)
All Risk
Havárie a živel 5)
Odcizení a živel

 

1) požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromů nebo stožárů, krupobití, povodeň nebo záplava a vichřice

2) poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části jakoukoliv nahodilou událostí (tj. působením vnějších sil, např. střetem, nárazem, pádem apod.)

3) přivlastnění si pojištěné věci krádeží nebo loupeží

4) poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části úmyslným jednáním (zásahem) cizí osoby

5) platí pro smlouvy s datem sjednání 1.1.2005 a pozdějším

Volitelná spoluúčast

U všech variant havarijního pojištění si může klient zvolit právě takovou spoluúčast, jaká mu nejlépe vyhovuje:

 • 1 %, minimálně však 1 000 Kč
 • 5 %, minimálně však 5 000 Kč
 • 10 %, minimálně však 10 000 Kč
 • 20 %, minimálně však 20 000 Kč
 • 30 %, minimálně však 30 000 Kč

Slevy a bonusy

Bonus pro dobré řidiče

Pokud klient ČP jezdí bez nehod, získá každý rok bonus (slevu) z pojistného, který může dosáhnout až 50 %. Bonus ČP přebírá i od jiných pojišťoven, pokud jeho existenci můžete klient věrohodně doložit.

Sleva za zabezpečení

Majitelé vozů nadstandardně zabezpečených proti odcizení mohou získat až 30% slevu na pojistném (netýká se varianty HAVÁRIE A ŽIVEL):

 • 10% sleva za mechanické zabezpečovací zařízení blokující převody vozidla
 • 10% sleva za zařízení upozorňující na neoprávněné vniknutí či pohyb s vozidlem (pasivní vyhledávací systém)
 • 20% sleva za zařízení pro aktivní lokalizaci vozidla
 • 30% sleva za kombinaci systému aktivní lokalizace s některým výše uvedeným zařízením
 • 5 % z havarijního pojištění

Pokud si v jedné smlouvě klient sjedná zároveň havarijní pojištění v jakékoli variantě a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (Sdružené pojištění vozidla POHODA), získává 5 % slevu z havarijního pojištění.

Volitelná pojištění

 • čelní sklo
 • úraz dopravovaných osob
 • zavazadla a věci osobní potřeby
 • půjčovné během opravy vozidla
 • asistenční služba POHODA Special platná i pro případ poruchy (při současném sjednání povinného ručení získáte tyto rozšířené asistenční služby zdarma)