Rubriky
Ekonomika Legislativa Veřejná správa

Jak vypadají daně v Evropské unii?

O tom, jak vysoké daně budete platit, rozhoduje vaše vláda, nikoli Evropská unie. Evropská unie zajišťuje, aby vnitrostátní daňová pravidla byla v souladu s hlavními cíli unie v oblasti vytváření pracovních míst a aby nedávala nespravedlivou výhodu podnikům z jedné země vůči jeho konkurentům z ostatních zemí. Cílem daňové politiky EU je uplatňovat zásady jednotného […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa Podnikání Veřejná správa

Jak vypadá daňový systém v ČR z pohledu přímých a nepřímých daní?

Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům vyspělých a obzvláště evropských zemí. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z nepřímých a přímých daní. Přímé daně Daň z příjmu fyzických osob má progresivní sazby, které jsou stanoveny ve čtyřech daňových pásmech v rozsahu 12 – 32 %. Daní jsou zatíženy příjmy […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa Veřejná správa

Co je to daň?

Díky výběru daní je stát schopen financovat širokou paletu mandatorních (zákonem povinných) a jiných výdajů. Mezi základní výdaje patří financování armády, udržování veřejného pořádku, rozvíjení infrastruktury, vyplácí různých forem důchodů, poskytuje zdravotní péči atd. Současně také daňový systém přerozděluje bohatství ve společnosti. V dobách nedávno minulých bohatí a mocní vybírali daně od chudých poddaných. Moderní svět […]

Rubriky
Legislativa

Co je právo na život?

Právo na život ve společnosti je obdobou právní subjektivity v právním společenství. Nositelem tohoto práva je fyzická osoba, a to ještě před narozením. Konkrétní okamžik Listina neurčuje, stejně jako Úmluva o právech dítěte, která hovoří o právní ochraně dítěte před narozením a dítětem rozumí každou lidskou bytost mladší 18 let. Formulace čl. 6 Listiny, který toto […]

Rubriky
Legislativa

Co je přirozené vs pozitivní právo?

Co konkrétně si ovšem pod otázkou právní teorie a praxe představit? Dle mého názoru má tato definice více rovin, nejméně tři. První z nich v této triádě je vztah asi nejdůležitější. Je jím vztah práva přirozného ius naturalis oproti právu pozitivnímu ius positum. Právem přirozeným jsou velmi obecně řečeno práva nam vrozená, jako právo na […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa

Co je havarijní pojištění?

Havarijní pojištění slouží k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, krádeže či vandalismu. Ačkoliv nejde o povinné pojištění, je rozumné havarijní pojištění uzavřít. Opravy aut jsou drahé a i v případě nezaviněné škody mohou znamenat nepříjemný zásah do rodinného rozpočtu. Havarijní pojištění je určeno všem vozidlům s platným technickým průkazem […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa

Vše o veřejném stravování v cateringových sítích

Sociální faktory Ve společném stravování se projevuje rostoucí centralizace výroby. Centralizace jde však dále a stále více pokrmů se vyrábí ve velkých kuchyních nebo průmyslově (např. v závodech na výrobu hotových pokrmů), odkud se rozváží po jednotlivých jídelnách. Centralizace výroby umožňuje také větší specializaci. Pokrmy se např. připravují v několika specializovaných závodech, rozvážejí se do jednotlivých […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa

Vše o veřejném stravování v bezpečnostních složkách státu

Sociální faktory Vězeňství v ČR se potýká s řadou problémů, které jsou vyjmenovány dle závažnosti ve zprávě „Monitoring vězeňství v České republice“ vypracovanou Českým helsinským výborem, Nadací rozvoje občanské společnosti a Fordovou nadací. Na posledním místě je zmíněn nedostatek finančních prostředků, což poukazuje na fakt, že jsou horší problémy v této oblasti, které nemají primárně finanční charakter. K 31.12.2004 […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa

Vše o veřejném stravování ve zdravotnictví

Sociální faktory Jedná se o speciální formu společného stravování. Vzhledem k velmi rozdílným nárokům strávníků na diety je tato forma velmi náročná a byly navrženy různé systémy na splnění těchto komplikovaných úkolů. Populace v ČR stárne, což se projeví v počtu osob hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních. Mění se životní styl, lidé se dožívají stále vyššího věku, pečují […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa

Jaký je legislativní rámec veřejného stravování?

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby …  a nařízení EP a Rady č. 852/2004. Legislativu v oblasti školního stravování upravuje Vyhláška 107/2005 o školním stravování. Tím se podle této vyhlášky rozumí stravování dětí, žáků a pracovníků předškolních zařízení, škol a školských zařízení. Školní stravování […]