Rubriky
Ekonomika

Jaká je minimální mzda v ČR?

V České republice je nyní minimální mzda ve výši 9.900 Kč. Vývoj výše minimální mzdy si můžete prohlédnout v tabulce níže. Období Výše minimální mzdy v Kč za měsíc v Kč za hodinu 1991 únor 2 000 10,80 1992 leden 2 200 12,00 1996 leden 2 500 13,60 1998 leden 2 650 14,80 1999 leden 3 250 18,00 1999 červenec 3 600 20,00 2000 leden 4 000 22,30 2000 […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa Podnikání Veřejná správa

Jak vypadá daňový systém v ČR z pohledu přímých a nepřímých daní?

Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům vyspělých a obzvláště evropských zemí. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z nepřímých a přímých daní. Přímé daně Daň z příjmu fyzických osob má progresivní sazby, které jsou stanoveny ve čtyřech daňových pásmech v rozsahu 12 – 32 %. Daní jsou zatíženy příjmy […]

Rubriky
Veřejná správa

Jak vypadá regionální politika v České republice?

Transformační procesy spojené s přechodem k tržní ekonomice se zákonitě projevují disproporcemi v ekonomickém rozvoji, které mají výraznou regionální dimenzi. Rozsah těchto disproporcí je ovlivňován především konkrétními transformačními kroky, ekonomickou strukturou, polohou území, přírodními podmínkami a v neposlední řadě má významnou úlohu iniciativa územních orgánů. Kombinovaným působením uvedených faktorů se v ČR vyprofilovalo několik problémových regionů, které se vyznačují obdobnými […]

Rubriky
Firmy

Generali Pojišťovna

Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, pro který pracuje bezmála 3000 zaměstnanců a spolupracovníků v celé České republice. Svým zákazníkům nabízí v oblasti životního i neživotního pojištění rozsáhlý servis a bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Klade důraz na vysokou kvalitu pojistných produktů a dokonalý a rychlý servis na všech úrovních činnosti. Generali […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa

Vše o veřejném stravování v bezpečnostních složkách státu

Sociální faktory Vězeňství v ČR se potýká s řadou problémů, které jsou vyjmenovány dle závažnosti ve zprávě „Monitoring vězeňství v České republice“ vypracovanou Českým helsinským výborem, Nadací rozvoje občanské společnosti a Fordovou nadací. Na posledním místě je zmíněn nedostatek finančních prostředků, což poukazuje na fakt, že jsou horší problémy v této oblasti, které nemají primárně finanční charakter. K 31.12.2004 […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa

Vše o veřejném stravování ve zdravotnictví

Sociální faktory Jedná se o speciální formu společného stravování. Vzhledem k velmi rozdílným nárokům strávníků na diety je tato forma velmi náročná a byly navrženy různé systémy na splnění těchto komplikovaných úkolů. Populace v ČR stárne, což se projeví v počtu osob hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních. Mění se životní styl, lidé se dožívají stále vyššího věku, pečují […]

Rubriky
Ekonomika

Jaké jsou politické a technologické vlivy ve veřejném stravování?

Z politického hlediska existuje riziko lobbingu různých zájmových skupin v oblasti stravování. Zejména se dá celoevropsky očekávat tlak na snížení dětské obezity podporou energeticky méně vydatných potravin. Jako hrozba se jeví celoevropský trend prosazování čisté vody ať už formou výdeje balené vody nebo vodu upravenou filtračními systémy např. Water Logic a 100% přírodních šťáv jako ideálního pitného […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa

Jaký je legislativní rámec veřejného stravování?

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby …  a nařízení EP a Rady č. 852/2004. Legislativu v oblasti školního stravování upravuje Vyhláška 107/2005 o školním stravování. Tím se podle této vyhlášky rozumí stravování dětí, žáků a pracovníků předškolních zařízení, škol a školských zařízení. Školní stravování […]

Rubriky
Ekonomika

Jaké jsou cíle školní stravování?

Školní stravování je velmi rozšířenou formu, protože u nás se v poledne většina dětí stravuje. Někdy se ve školách podávají i jednoduché přesnídávky (např. mléko, ovoce). Stravování je částečně dotované, obvykle obcí, výběr bývá velmi omezený a kvalita vzhledem k omezeným finančním prostředkům nebývá vysoká. Je zde možnost vhodným jídelníčkem ovlivnit stravovací zvyklosti mládeže a do […]

Rubriky
Marketing

Jaké jsou etické aspekty reklamního působení?

Reklama v ČR by měla sloužit k informování veřejnosti, být pravdivá, čestná a slušná, svým obsahem a formou respektovat český právní řád i mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.  Dokument, jež se snaží tyto zásady shrnovat je Kodex – zásady etické reklamní praxe v České Republice, v reklamní praxi nazývaný zkráceně „etický kodex“, či prostě jen […]