Rubriky
Marketing

Jaké jsou problémy se zaváděním marketingu v období přechodu z centrálně plánované ekonomiky na tržní ekonomiku?

Devadesátá léta dvacátého století jsou poznamenána převratnými změnami na politické a hospodářské mapě Evropy. Na jedné straně rozvoj a integrační snahy zemí Evropského společenství. Deziluze a rozpad centrálně plánovaných ekonomik spojený s rozsáhlými politickými změnami, dezintegračními tendencemi a  bolestivými hospodářskými reformami v  zemích Východní Evropy na straně druhé. Znamená to, že staré, dříve zažité cesty […]

Rubriky
Marketing

Co je to CRM (Customer relationship management)?

Základní definice tohoto pojmu je de facto obsažena v samotném názvu: customer relationship management =  řízení vztahů se zákazníky. Z tohoto pohledu nejde v podstatě o nic nového, protože většina firem se snaží vztahy se zákazníky určitým způsobem ovlivňovat. Dochází k budování loajality zákazníků k firmě s využitím širokého spektra komunikačních prostředků. Je zřejmé, že se neustále zvyšuje snaha firem o […]

Rubriky
Marketing

Cenová politika a cíle podniku při stanovení ceny

Cenová politika je součástí celkové podnikové politiky a má být definována tak, aby splňovala všechny cíle firmy (strategické plánování). CP by měla být definována s ohledem na:   komunikační politiku   distribuční politiku   výrobkovou politiku Cíle podniku při stanovení ceny Podniky vycházejí při určování výše ceny z cílů, kterých chtějí dosáhnout. Existuje několik základních […]

Rubriky
Marketing

Jaké je nákupní chování organizací?

Organizace obecně prochází stejnými kroky procesu rozhodování jako individuální zákazníci. Nejdříve jde o poznání problému, hledání informací, vyhodnocení alternativ, učinění rozhodnutí a vyhodnocení nákupu. Nezáleží přitom na skutečnosti, zda se jedná o výrobní nebo obchodní podnik, vládní, rozpočtovou či příspěvkovou organizaci. Přesto existuje celá řada odlišných prvků, které činí chování organizace jako kupujícího složitějším. Příčiny […]

Rubriky
Personalistika

Co by měl mít za schopnosti správný manažer?

Osobnost managera by měla splňovat řadu kritérií a to jak charakterových (potřeba vést), tak znalostních. Základním předpokladem k výkonu manažerské funkce je vůle takovouto činnost vykonávat. V mojí praxi jsem se setkal s řadou případů, kdy na manažerskou pozici byl dosazen člověk, které měl veškeré teoretické znalosti dané problematiky, nicméně jako „vůdce“ zcela selhal, neboť chybějící charisma a […]

Rubriky
Marketing

Jakou roli hraje public relations ve veřejné správě?

Pojem public relations, před deseti lety téměř neznámý, na našich pracovištích již zdomácněl. Převážná část úřadů se snaží ze svých prostředků vyšetřit alespoň malou částku na aktivity, které by ji na veřejnosti zviditelnily. Avšak většina úředníků, stejně jako pracovníků jiných profesí, si metody spadající do oblasti public relations neosvojila v plném rozsahu. Do značné míry […]

Rubriky
Marketing Podnikání Technologie

Jak je CRM začleněno do marketingu?

V dnešní době je zkratka CRM (Customer Relationship Management) obecně používaná pro systémy podporující řízení vztahů se zákazníky. Někteří dodavatelé též používají těchto popisů: systémy podporující řízení celého cyklu kontaktu se zákazníkem, systémy podporující efektivní koordinaci vazeb na zákazníka a systémy podporující péči o zákazníka. Systémy CRM se používají pro specifické činnosti již delší dobu, […]

Rubriky
Personalistika Podnikání

Jaké existují hmotné odměny zaměstnanců?

Níže uvádí odměny, které se řadí mezi hmotné. dobrá základní mzda a osobní ohodnocení poskytování půjček nebo úhrada části úroků cílové odměny a prémie úhrada životního pojištění zaměstnanecké akce náborový příspěvek příspěvek při odchodu do důchodu řešení bytové otázky služební auto i na soukromé účely slevy při nákupu firemních produktů možnost levnějšího nákupu opotřebovaného nábytku […]

Rubriky
Personalistika

Čím se zabývá řízení lidských zdrojů a odměňování?

Řízení lidských zdrojů (ŘZL)[1] je v moderně řízeném podniku chápáno jako významný nástroj zvyšování konkurenceschopnosti a ekonomické úspěšnosti podniku. O optimální využití schopností každého pracovníka usiluje pojetí HRE (Human Resource Economy), které řeší optimalizaci organizace práce, efektivní systém odměňování a kvalitní motivační program. Vedle tohoto pojetí stojí HRD (Human Resource Development), které se zabývá tvorbou optimálních […]

Rubriky
Podnikání

Jaké jsou činnosti úvěrového managementu?

Nejzákladnějším pravidlem, kterým by se měla společnost řídit v oblasti poskytování úvěrů by měla být prevence. Mnohá opatření, která přichází poté, co jsme zjistili problémy s platební morálkou odběratele mohou být zdlouhavé, nákladné a neefektivní. Náklady na následnou komunikaci nám zvyšují interní náklady (v případě konzultace s právníkem, detektivem, exekutorem i náklady externí). Mezi základní činnosti úvěrového managementu […]