Rubriky
Marketing

Jaký je rozdíl mezi rozdělením trhu a segmentací?

Pouhé rozdělení trhu do nějakých podskupin není segmentace. Mezi rozdělením trhu a segmentací existují rozdíly. Rozdělení trhu může zahrnovat pouze regionální členění (obchodní zastoupení některé firmy v Praze, jižních Čechách, na Moravě, ve Slezsku atd.). Členění není provedeno na základě zákazníkových potřeb či užitečnosti, který pro něj výrobek má, a není proto segmentací. Je vcelku […]

Rubriky
Marketing

Co je věrnost ke značce?

Někteří zákazníci zůstávají věrni své značce a kupují jen ji. Další preferují změnu a často mění svůj názor na nákup příslušné značky výrobku. Pro podnikový marketing je velmi důležité zjistit, které kvality výrobku jsou rozhodující pro věrnost určitého okruhu zákazníků. Dále jaké jsou základní psychologické a demografické charakteristiky zákazníků. Podobně i výzkum zákazníků, kteří od […]

Rubriky
Marketing

Co je segmentace podle frekvence používání?

Chování zákazníka je dalším hodnotným hlediskem pro segmentaci trhu. Mezi časté charakteristiky z hlediska chování může patřit frekvence používání příslušného výrobku.  Uživatelé výrobku jsou tedy rozděleni na silné, průměrné a slabé uživatele a ty, kteří si výrobek nekupují a neužívají. Pravděpodobně každá ze skupin bude mít jiný pohled na výrobek a bude u něj hledat […]

Rubriky
Marketing

Co je psychografická segmentace?

Při psychografické segmentaci jsou lidé rozdělení do jednotlivých skupin podle profese, vzdělání a tím i příslušnosti k určité sociální třídě a životního stylu. Uváděné psychografické aspekty, někdy doplněné demografickými hledisky, poskytují mnohem kvalifikovanější pohled na příčiny určitých typů nákupního chování. Nelze ovšem dávat do přímé souvislosti demografická a psychologická hlediska. Lidé uvnitř určité demografické skupiny […]

Rubriky
Marketing

Co je segmentace podle pohlaví?

Rozdílnost potřeb a zájmů zákazníků dle jejich věku, životního stylu, vzdělání, profese atd. je nezpochybnitelná. Tomu je třeba přizpůsobit rovněž rozdílnou strategii komunikačního či jiných částí marketingového mixu. Podobná situace bude například i u pohlaví zákazníků. Jiné hračky  se kupují dívkám, jiné chlapcům. Jiné automobily obvykle kupují ženy, jiné muži. Ženy kouří obvykle lehčí, parfémované […]

Rubriky
Marketing

Co je segmentace podle věku?

Důležitým segmentačním hlediskem je věk zákazníka. Markantně se to například projevuje u výrobce hraček. Barevné plastické kroužky se budou hodit pro šestiměsíční dítě, kterému rostou první zoubky. Tříletý chlapec dá přednost modelu auta od firmy „Matchbox“. Třináctiletého chlapce spíše uspokojí hra „Playstation”. U malého dítěte se bude reklama obracet na rodiče. V případě třináctiletého chlapce […]

Rubriky
Marketing

Co je demografická segmentace?

Jinou strategií pro segmentaci trhu spotřebního zboží je rozdělení zákazníků do skupin podle demografických hledisek. (Například věk, pohlaví, velikost rodiny a její životní cyklus, vzdělání, náboženství, příjem, národnost, povolání aj.). Takový přístup k segmentaci poskytuje pracovníkům marketingu některé výhody. Členění podle demografických hledisek umožňuje zákazníky vcelku snadno identifikovat a kvantifikovat, protože existují vládní či jiné […]

Rubriky
Marketing

Co je geografická segmentace?

Při geografickém hledisku dochází k segmentaci trhu podle územního hlediska. Podle toho, jak se mění potřeby a nákupní zvyklosti s bydlištěm zákazníků. Segmentace může být uskutečňována podle států, oblastí, okresů apod. Strategické rozhodování firmy se zaměří pouze na určitou část země (například některá značka automobilů z dovozu bude prodávána pouze v Praze). Může se ale […]

Rubriky
Marketing

Jak rozdělit trh na určité segmenty?

Aby bylo možné rozdělit existující trh na určité segmenty, musí být splněna určitá kritéria. Musí existovat rozdíly mezi potřebami a přáními zákazníků, zároveň určitá skupina zákazníků musí mít některé potřeby společné. V ní musí být dostatečný počet členů a musí být uskutečnitelné vytvoření speciálního  marketingového mixu. Segment můžeme vytvořit za podmínky, že zákazníci vyžadují rozdílné […]

Rubriky
Marketing

Jaké jsou výhody a nevýhody segmentace?

Segmentace, jak již jsme se zmínili, má své výhody a nevýhody. Jak ukazuje marketingová praxe, výhody jednoznačně převažují. Výhodnost segmentace se zejména projevuje ve čtyřech oblastech: uspokojení potřeb zákazníka. Je jednou z hlavních výhod segmentace. Tím, že je vyvinut a vyroben výrobek podle potřeb a přání určitého zákazníka, jsou vytvořeny větší předpoklady, že bude s […]