Rubriky
Firmy Vzdělávání

Univerzita Karlova (UK)

(dále jen UK) založená v roce 1348 patří mezi nejstarší světové univerzity a dnes je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice uznávanou v kontextu evropském i světovém. Její vědecký a pedagogický výkon i unikátní historická tradice z ní činí významnou kulturní instituci.

Univerzita má v současnosti 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes sedm tisíc zaměstnanců, z toho čtyři tisíce akademických a vědeckých pracovníků.

Na UK studuje přes 42 400 studentů (což je zhruba jedna pětina všech studentů v ), kteří studují ve více než 270 akreditovaných studijních programech s takřka 600 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje 7 200 studentů, v magisterských 29 000 studentů a v doktorských přes 6 200 studentů. Více než 4 300 studentů jsou cizinci, 750 z nich studuje v anglických studijních programech. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 5 000 účastníků.

Prioritou univerzity je vědecká a výzkumná činnost, o kterou se též musí opírat doktorské i magisterské studijní programy. Vědecký výkon pracovišť UK měřený objemem získaných finančních prostředků poskytovaných vysokým školám v České republice představuje zhruba třetinu těchto prostředků. Cílem UK je profilovat se jako research university, konkurenceschopná v rámci světového univerzitního a výzkumného prostoru.

Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 170 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Velikost univerzity lze charakterizovat i výší jejích příjmů, které činí cca 5 mld Kč ročně. Z této částky tvoří 41% dotace na vzdělávací činnost, 27% prostředky získané v grantových soutěžích a dalších oblastech vědy a výzkumu a 26% vlastní příjmy.

je podle platné právní úpravy veřejnou vysokou školou, tj. autonomní vědeckou a vzdělávací institucí.

Nakladatelská a ediční činnost

V roce 2003 pokračovala modernizace jednotlivých provozů Nakladatelství Karolinum, a to zejména DTP a tiskárny, spolu s personální stabilizací pracovníků. V prodejně pokračoval růst nabízených titulů, především odborné literatury a publikací vydávaných nakladatelstvím.

Ukazuje se, že končí období extenzivního rozvoje nakladatelství. Zdá se, že požadavky fakult na učební texty jsou v podstatě pokryty a zatím se nepodařilo prosadit – s výjimkou medicíny, kde úspěšně pokračuje spolupráce s nakladatelstvím Galén – koncepčně pojaté vytváření kompendií pro akreditované obory na Univerzitě Karlově s pochopitelným přesahem možnosti jejich využití i na ostatních vysokých školách. Přitom nakladatelství bude po nákupu nového ofsetového stroje připraveno takové texty realizovat i polygraficky. Vhledem k nerovnoměrné redakční přípravě odborných textů v komerčních nakladatelstvích a klesající úrovni češtinářského vybavení autorů, musí Nakladatelství Karolinum věnovat redakční práci zvýšenou péči. To prodlužuje termíny vydání.[1]

Publikační činnost interních pracovníků UK

Podchycení publikační aktivity interních pracovníků UK je jednou ze základních priorit školy, dokumentující zabezpečení pedagogického procesu a reprezentující vědecký potenciál univerzity. K rozhodnutí sledovat publikační činnost svých pracovníků přistoupila UK v roce 1993, kdy probíhala bohatá diskuse o výběru vhodného softwaru, o jednotlivých typech evidovaných dokumentů, o způsobech sběru dat a vhodných termínech pro odevzdání fakultních dat do celouniverzitní databáze. Současná podoba bibliografie univerzitních pracovníků je výsledkem vzájemné dohody všech jejích fakult a součástí.

Celouniverzitní bibliografie je složena z dílčích databází publikační aktivity univerzitních subjektů, které ve velké většině vytvářejí pověření pracovníci knihoven a informačních pracovišť z podkladů, jež získávají od jednotlivých autorů. Zpracování podkladů od autorů dokumentů představuje velké množství kvalifikované i tzv. mravenčí práce, neboť není povinností autorů odevzdávat informačnímu pracovišti searáty či kompletní publikace, které v daném roce vydali. Tato situace se např. u monografií, slovníků, sborníků, učebnic a podobných typů dokumentů odvíjí od minimálního množství autorských výtisků, které autoři získávají od svých nakladatelů.

Součástí databáze publikační činnosti interních pracovníků UK nejsou všechny druhy dokumentů, neboť existují i dokumenty, které mají nezastupitelný význam pouze pro konkrétní fakulty a součásti. Tato data lze nalézt pouze v databázích těchto subjektů. V celouniverzitní databázi lze nalézt tyto typy dokumentů: původní vědecká publikace, přehledový článek ve vědeckém periodiku, popularizujcící článek, recenze, kazuistika, monografie, učetní texty, encyklopedie, slovník, sborník, překlad, film, videokazeta, audiokazeta, kompaktní disk, gramodeska, původní softwarový produkt a patent.

Pro zpracování publikační činnosti pracovníků UK za rok 1997 byla vytvořena ještě další kategorie, tzv. popularizující článek.

Součástí této databáze je i autorský rejstřík, kde uživatel získá základní přehled o příslušnosti autorů k jednotlivým fakultám a součástem UK. Databáze je zatím zpracována z důvodu jednoduché čitelnosti i pro zahraniční zájemce bez české diakritiky od roku 1995 a průběžně doplňována o aktuální ročníky. [2]

Nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze – Karolinum

Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze, vzniklo v roce 1990. Vydává především učební texty, vědecké monografie, odborné časopisy a vědecké sborníky ze všech oborů, jež se na univerzitě pěstují. Některé ediční projekty nakladatelství zajišťuje koediční spoluprací s jinými nakladateli. V samostatných edičních řadách vychází francouzská společenskovědní odborná literatura a původní česká beletrie (např. dílo Karla Šiktance a rozsáhlý soubor textů Jiřího Suchého).

Za čtrnáct let své existence Karolinum vydalo přes 3500 publikací. Jeho organizační struktura se mění tak, aby nakladatelská činnost byla v maximálním souladu s edukačními a vědeckými aktivitami univerzity. Postupně se zkvalitňuje obsahová a polygrafická úroveň publikací, učební texty jsou často vyhledávány studenty dalších českých i slovenských vysokých škol, vědecké publikace oslovují širší čtenářskou obec. Zejména rozsáhlé a odborně vysoce fundované monografie z lékařských oborů a dějin umění nalezly kladnou odezvu nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Nakladatelství Karolinum spolupracuje se soukromými odbornými knihkupci, archivy, knihovnami a dalšími kulturními pracovišti v České republice a v zahraničí. Veškerou knižní produkci Nakladatelství Karolinum lze získat v reprezentačním knihkupectví v Celetné ulici v Praze.

Své služby nabízí Karolinum i uživatelům internetu. Na internetových stránkách Nakladatelství Karolinum lze také nalézt úplný seznam aktuálně dostupných publikací se základními údaji o jednotlivých titulech a další informace o Nakladatelství Karolinum. Čtenář má prostřednictvím webových stránek možnost nákupu publikací až s 20% slevou.[1]

[1] http://cupress.cuni.cz – webová prezentace Nakladatelství Karolinum

[1] Převzato z výroční zprávy Univerzity Karlovy za rok 2003

[2] http://tarantula.ruk.cuni.cz/UK-209.html

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..