Rubriky
Ekonomika Legislativa Veřejná správa

Jak vypadají daně v Evropské unii?

O tom, jak vysoké daně budete platit, rozhoduje vaše vláda, nikoli Evropská unie. Evropská unie zajišťuje, aby vnitrostátní daňová pravidla byla v souladu s hlavními cíli unie v oblasti vytváření pracovních míst a aby nedávala nespravedlivou výhodu podnikům z jedné země vůči jeho konkurentům z ostatních zemí. Cílem daňové politiky EU je uplatňovat zásady jednotného […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa Podnikání Veřejná správa

Jak vypadá daňový systém v ČR z pohledu přímých a nepřímých daní?

Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům vyspělých a obzvláště evropských zemí. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z nepřímých a přímých daní. Přímé daně Daň z příjmu fyzických osob má progresivní sazby, které jsou stanoveny ve čtyřech daňových pásmech v rozsahu 12 – 32 %. Daní jsou zatíženy příjmy […]

Rubriky
Veřejná správa

Co je Evropská unie?

Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 evropských států s téměř 500 miliony obyvatel (přibližně 7,5 % světové populace). EU vznikla z Evropského společenství v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces od padesátých […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa Veřejná správa

Co je to daň?

Díky výběru daní je stát schopen financovat širokou paletu mandatorních (zákonem povinných) a jiných výdajů. Mezi základní výdaje patří financování armády, udržování veřejného pořádku, rozvíjení infrastruktury, vyplácí různých forem důchodů, poskytuje zdravotní péči atd. Současně také daňový systém přerozděluje bohatství ve společnosti. V dobách nedávno minulých bohatí a mocní vybírali daně od chudých poddaných. Moderní svět […]

Rubriky
Veřejná správa

Jak vypadá regionální politika v České republice?

Transformační procesy spojené s přechodem k tržní ekonomice se zákonitě projevují disproporcemi v ekonomickém rozvoji, které mají výraznou regionální dimenzi. Rozsah těchto disproporcí je ovlivňován především konkrétními transformačními kroky, ekonomickou strukturou, polohou území, přírodními podmínkami a v neposlední řadě má významnou úlohu iniciativa územních orgánů. Kombinovaným působením uvedených faktorů se v ČR vyprofilovalo několik problémových regionů, které se vyznačují obdobnými […]

Rubriky
Veřejná správa

Jak vypadá regionální politika Evropské unie?

Od r. 1988 je regionální politika Evropské unie (do r. 1993 se užívalo pojmenování Evropské společenství) integrována s částí sociální a agrární politiky do tzv. strukturální politiky. Smyslem tohoto opatření je lepší koordinace úsilí při dosažení jednoho ze základních cílů integrace, kterým je ekonomická a sociální koheze (soudružnost) členských zemí. V současné době je vytyčeno celkem 6 […]

Rubriky
Veřejná správa

Jaké nástroje používá regionální politika?

Nástroje regionální politiky se obvykle člení do dvou základních skupin, a to na nástroje makroekonomické a mikroekonomické povahy. Makroekonomické nástroje – jsou omezeny ostatními národohospodářskými cíli, zejména udržením inflace na žádoucí úrovni, vyrovnaností platební bilance… Fiskální politika Prostřednictvím státního rozpočtu dochází vždy k meziregionálnímu přerozdělování. Mechanismus této redistribuce spočívá v systému daní a odvodů na jedné straně […]

Rubriky
Veřejná správa

Jaké jsou pojetí regionální politiky?

S historickým vývojem regionální politiky úzce souvisejí její dvě základní pojetí. Regionální politika uskutečňovaná zhruba do poloviny 70. let bývá označována jako tradiční regionální politika. Od druhé poloviny 70. let se začal formovat nový koncept regionální politiky, který v současném období ve většině evropských zemí jednoznačně převládá. V posledních letech dochází k rychlejšímu geografickému pohybu regionálních problémů, což je […]

Rubriky
Veřejná správa

Jaké jsou motivy existence regionální politiky?

Regionální politika využívá pro realizaci svých cílů různých postupů vůči jednotlivým regionům. Problémovým regionů jsou poskytovány určité výhody, zatímco jiné regiony jsou v nevýhodě nebo je na ně uvalena fyzická kontrola. Z globálního hlediska lze spatřovat důvody regionální politiky v čtyřech rovinách. Ekonomické motivy Základním ekonomickým motivem pro regionální politiku je plné využití všech výrobních faktorů, zejména však […]

Rubriky
Veřejná správa

Jaká je historie vývoje regionální politiky?

Regionální politika vznikla ve Velké Británii v souvislosti s velkou hospodářskou krizí, která vypukla ve 30. letech minulého století. Po krizi se začaly projevovat velké rozdíly mezi ekonomickou stabilitou v jednotlivých regionech. Např. Londýnská aglomerace vykazovala 14-ti % nezaměstnanost, kdežto na Severozápadě, Severovýchodě či ve Skotsku dosahovala nezaměstnanost přes 25 % a ve Walesu byla dokonce 36-ti %. […]